Pakalpojumi

Fiziskās apsardzes dienests nodrošina

 • prettiesisku vai cita veida apdraudējumu novēršanu;
 • drošības koncepciju izstrādi;
 • objektu apsardzes organizāciju;
 • fizisku un juridisku personu apsardzi;
 • klienta darbinieku pārbaudi attālinātas vadības gadījumos;
 • apsargājamās teritorijas novērošanu un apgaitu, caurlaižu režīma un/vai recepcijas nodrošināšanu, autotransporta pastāvīgu pārbaudi, kravu u.c. materiālu vērtību pavadīšanu u.tml.

Tehniskās apsardzes dienests projektē,
saskaņo, uzstāda un apkalpo:

 • apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas;
 • video novērošanas sistēmas;
 • piekļuves kontroles sistēmas;
 • perimetrālās apsardzes sistēmas;
 • viesnīcu atslēgas;
 • pasūtītāja un tā norādīto nomnieku īpašuma apsardzi;
 • telefonu un datoru tīklu instalēšanu.

Bastions Apsardze darbinieki:

 • ir nodrošināti ar vienotu formas tērpu un identifikācijas atšķirības zīmēm;
 • pilnībā pārvalda latviešu, krievu valodu un tiem ir svešvalodu pamatzināšanas;
 • ir saņēmuši Valsts policijas Apsardzes darbības kvalifikācijas komisijas izsniegtu Apsardzes sertifikātu, kas apliecina apsardzes darbinieka teorētisko un fizisko sagatavotību;
 • ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā un sagatavoti rīcībai ārkārtas situācijās: ugunsgrēks, sprādziena draudi, ķīlnieku sagrābšana, elektroiekārtu, apkures sistēmu un ierīču, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtu, gāzes ierīču, ūdensvada iekārtu bojājumu gadījumu novēršana;
 • regulāri uztur fizisko kondīciju;
 • pārzin dažādas apsardzes tehniskās sistēmas.